AAV

Allmänna Avtalsvillkor

 

Allmänna Avtalsvillkor för produktförsäljning utarbetade av Spiller Fruit Limited

 

I. De Allmänna Avtalsvillkorens materiella tillämpningsområde, samt tillämpning med avseende på person och tillämpning i tiden

 

I.1. Föreliggande standardavtal reglerar försäljningsföhållandena mellan Spiller Fruit Limiteds filial i Ungern och de enheter som vid ett eller flera tillfällen köper de av det nämnda företaget representerade och saluförda snacks och kokbanansprodukter.

 

I.2. AAV träder i kraft den 24 december 2015 och gäller tillsvidare, och ska tillämpas på de köp- och försäljningstransaktioner som genomförs på eller efter den dagen avtalet träder i kraft.

 

II. Förklarande anmärkningar

 

II.1. Vid tillämpning av föreliggande Allmänna Avtalsvillkor

 

Enskilt köpeavtal (faktiskt köp): transaktion som realiseras mellan Säljare och Köpare till följd av slutförd produktbeställning med utskickad orderbekräftelse. Transaktionen anses vara skriftligt upprättad på det ungerska språket och de gällande Allmänna Avtalsvillkoren utgör en integrerad del därav;

 

Säljare: Spiller Fruit Limiteds filial i Ungern (säte: 1046 Budapest, Klauzál utca 9.; organisationsnummer: Cg. 01-17-000911; skattenummer: 25276543-2-41; verkställande direktör: Gábor Sebestyén filialchef);

 

TORTOLINES hemsida: internetsida (webbsida) med domännamnet tortolines.se som drivs av Säljaren;

 

Avtalsslutande parter: Säljare och juridisk enhet som undertecknar det enskilda köpeavtalet i egenskap av Köpare, tillsammans;

 

Tjänst: Överföring av Säljarens äganderätt till Köparen avseende produkter som kan beställas från Säljarens webbsida – mot full betalning av köpeskillingen–, samt paketering och leverans;

 

Produkt: Den av Säljaren saluförda produkt som erbjuds till försäljning genom reklam på TORTOLINES-hemsidan.

 

Köpeskilling: pris som enligt det ingångna enskilda avtalet motsvarar den av Säljaren levererade Tjänsten.

 

Köpare: Varje – enligt gällande ungersk lag – fysisk eller juridisk person, eller andra juridiska enheter utan status av juridisk person, som via TORTOLINES-hemsidan köper Säljarens produkter online;

 

Web-kontor: Ett online användargränssnitt på TORTOLINES-hemsidan för registrering av användarens leveransadress, senaste beställningar, aktuella stamkundsrabatter och erbjudanden.

 

III. Kompletterande regler

 

III.1. Om inte annat föreskrivs i Allmänna Avtalsvillkor och i Enskilt köpeavtal ska varje tidsfrist avseende försäljningar mellan Säljaren och Köparen räknas i kalenderdagar, och förfallodagen kan infalla på högtider, helgdagar och semesterdagar.

 

III.2. De Avtalsslutande parterna ska sända sina yttranden med rättslig påföljd (till exempel uppsägning av avtalet osv.) antingen till Säljarens säte eller till den adress som Köparen uppgivit bland leveransuppgifterna vid köpet. Yttranden som sänds till en annan adress än den ovanbeskrivna ska inte anses vara giltiga.

 

III.3. Genom att godkänna föreliggande AAV åtar sig Köparen att med rättslig verkan inte ändra sina leveransuppgifter efter att ett enskilt köpeavtal ingåtts. Köparen är skyldig att ersätta alla skador och merkostnader och andra förluster som uppstår till följd av brott mot denna klausul. Säljaren är endast skyldig att informera om ändring av de uppgifter som beskrivs i artikel II.1. (b) och detta gör han genom att ändra de gällande Allmänna Avtalsvillkoren.

 

III.4. Alla yttranden som skickas till Köparen via registrerat brev till en giltig adress ska anses vara delgivna inom Ungern på den 5:e dagen, (b) i andra europeiska länder på den 10:e dagen, och utanför Europa på den 20: dagen efter att yttrandet postats (Förmodad delgivning). Den angivna adressens giltighet ska avgöras enligt bestämmelserna i punkterna III.2-III.3. Säljaren är ej skyldig för skador (och andra förluster) som drabbar Köparen och som uppkommit till följd av förmodad delgivning.

 

III.5. Köparen är skyldig att förebygga och minska skador och ska därför utan dröjsmål informera Säljaren om att ett från Säljaren väntat meddelande ej kommit fram eller kommit fram för sent.

 

III.6. På frågor som inte regleras av det enskilda köpeavtalet eller av Allmänna Avtalsvillkor, samt vid eventuella tvister som uppstår i samband med parternas avtalsrättsliga förhållanden ska ungersk lag, särskilt bestämmelserna i 2013 års lag V. om den ungerska Civillagen (Ptk) tillämpas. De Avtalsslutande parterna förklarar också att om det Enskilda avtalet eller de Allmänna arbetsvillkoren antas även på ett annat språk än ungerska, ska den ungerska texten vara gällande.

 

III.7. De Avtalsslutande parterna fastställer att alla tvister med anledning av det enskilda köpeavtalet – inklusive de Allmänna Avtalsvillkoren – ska lösas genom fredliga medel. Därför är parterna skyldiga att samråda om en tvist uppstår. Om dessa samråd inte skulle leda till resultat fastställer parterna att med undantag för konsumenttvister har Ungern med hänsyn till artikel 62/F – 62/H i 1979 års ungerska lagdekret 13 om internationell privaträtt, exklusiv behörighet. Partrerna fastställer också att i förmögenhetsrättsliga ärenden som faller inom distriktdomstolarnas behörighet – inklusive konsumenttvister – ska Centrala Distriktsdomstolen i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság) ha exklusiv behörighet (medgiven behörighet).

 

IV. Det enskilda köpeavtalets skapande, form och innehåll

Tillgång till försäljningstjänsten

 

IV.1. Köparen har tillgång till de av Säljaren erbjudna tjänster via hemsidan tortolines.se. Köparen har möjlighet att på TORTOLINES webplats – med hjälp av sitt användarnamn och lösenord – genomföra en förhandsregistrering. Om Köparen väljer att inte registrera sig på förhand, kommer Säljaren att regitrera Köparen automatiskt när det första enskilda köpeavtalet ingåtts (faktiskt köp) – med de uppgifter som Köparen lämnat vid köpet – och kommer att meddela köparen om detta. Efter den volontära förhandsregistreringen eller den automatiska registreringen kan Köparen på TORTOLINES webbplats, under menyn „inloggning“, genom att klicka på „logga in“-knappen, och genom att ange sitt användarnamn och lösenord nå sitt skräddarsydda användargränssnitt (som kompletterats exempelvis med ett web-kontor, egna uppgifter osv.).

 

IV.2. Köparen noterar och oåterkalleligen samtycker till att på grund av webplatsens karaktär kan alla säljtjänster endast användas efter slutförd förhandsregistrering. Utan förhandsregistrering kan ytterligare funktioner avseende en önskad tjänst inte användas. Köparen auktoriserar härmed Säljaren att spara, lagra och handlägga den för registreringen oumbärliga information och kunduppgifter enligt 2011 års ungerska lag CXII om rätten att bestämma över information om sig själv och om informationsfrihet.

 

IV.3. Vid missbruk av ett användargränssnitt har Säljaren rätt att utan förhandsavisering avskaffa Köparens användargränssnitt genom att (i ärenden som anser köp eller garantianspråk) upphäva sin skyldighet att leverera en tjänst. Om en tjänst emellertid redan har levererats ska Säljaren till Köparen återbetala köpeskillingen – minus uppstådda kostnader, men utan dröjsmålsränta. Om en användargränssnitt upphävs på grund av missbruk av gränssnittet, är Säljaren inte skyldig att ersätta för skador som uppkommit till följd av upphävandet. Säljaren har ensam behörighet att bedöma om missbruk har skett. Som missbruk räknas särskilt när det kan entydigt fastställas att mängden produkt i en tillbakaskickad förpackning minskats på grund av förtäring från öppnad förpackning.

 

IV.4. Säljaren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av användning av på TORTOLINES- hemsidan publicerat innehåll. Alla tips, idéer, tankar, rekommendationer ska således tillämpas på egen risk. Säljaren ansvarar inte heller för nackdelar (till exempel när stamkundsförmåner inte kan göras gällande) som uppkommer till följd av att Köparen glömt sitt användarnamn eller lösenord. Om hindren för eller avsaknad av åtkomst till Försäljningstjänster beror på Köparen, är Säljaren inte skyldig att säkerställa ett nytt användargränssnitt, namn, eller lösenord till Köparen. Säljaren svarar inte heller för de eventuella skador, förluster, kostnader som uppkommer till följd av användning av TORTOLINES- eller finansiella hemsidan, hemsidornas dåliga skick och otillbörliga funktion, funktionsstörningar och otillåten ändring av uppgifter samt till följd av förseningar i informationsöverföring, datavirus, linje- eller systemfel eller andra orsaker.

 

IV.5. Under köpsprocessen, men innan produktbeställningen slutförts kan Köparen rätta eventuella inmatningsfel genom att förnuftigt använda användargränssnittet.

 

Val av produkter

 

IV.6. Val av produkter sker med hjälp av menypunkterna överst på hemsidan. Endast slutprodukter erbjuds till försäljning i menypunkterna. Köparen noterar att produktpriser som visas i menypunkterna inte är samma som försäljningspriser, utan är endast en del av dem. Säljaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra produktpriserna, men Säljaren har inte rätt att ändra priserna efter slutförd produktbeställning om ändringen skulle innebära skada för köparen. Säljaren kan inte misgynnas på grund av systemfel som uppstår under den elektroniska kommunikationen eller under beställningsändringarna, och är inte bunden av extra skyldigheter till följd därav. Säljaren är berättigad att på grund av de ovanbeskrivna orsakerna radera eller ändra beställningarna.

 

Köpet (produktbeställningen)

 

IV.7. Vid användning av gränssnittet kan Köparen samla de utvalda produkterna i ett paket (den så kallade varukorgen). Korgens innehåll kan ändras fram till att beställningen slutförs och ingen betalningsskyldighet föreligger tills avtalet ingås. De förmåner som kan uppnås med Tortolines Club poäng, kan Köparen utnyttja senast när produkterna läggs i varukorgen. De aktuella stamkudsförmånerna och reglerna om hur dessa förmåner kan utnyttjas finns i Tortolines Club stamkundsprogram under menyn „Vanliga frågor“ på TORTOLINES- hemsidan.

 

IV.8. Om produkterna (produktgrupperna) i varukorgen inte ändras, kan beställningen registreras genom att klicka på knappen „Vidare till produktbeställning“. Därefter ska leverensadress, betalningssätt samt leveranstyp anges (väljas) och det finns även möjlighet att skicka en eventuell anmärkning (ett meddelande) innan beställningen slutförs. Sedan ska leveransuppgifter, faktureringsuppgifter och kupongkoder som berättigar till olika förmåner anges och de Allmänna Avtalsvillkoren godkännas.

 

IV.9. Köparen initierar det faktiska köpet – efter uppgiftskontrollen – genom att klicka på ikonen ‘Slutför beställning’, vilket samtidigt betyder att Köparen medger till att information i samband med köpet inhämtas och bearbetas med hjälp av Säljarens datoriserade system. Dessuom förklarar Köparen att han/hon har kännedom om innehållet i det gällande AAV och uttrycker sitt samtycke till att bli bunden därav.

 

IV.10. Säljaren intygar köpet först genom att registrera det på användargränssnittet och sedan genom att skicka en orderbekräftelse till Köparens e-postadress som angetts under beställningen. Orderbekräftelsen hindrar inte Säljaren från att med hänvisning till det som beskrivs i artikel IV.3. avstå från att leverera tjänsten på grund av berättigade skäl.

 

IV.11. Det enskilda avtalet mellan Säljaren och Köparen [artikel II.1. punkt (a)] gäller från och med att bekräftelsen skickats till och med att produkterna tagits emot av Köparen, men i högst 30 (trettio) dagar. Köparen accepterar uttryckligen att det enskilda avtalet och den slutförda beställningen – beroende på valt betalnings- och leveranssätt –innebär en skyldighet för honom/henne att betala och ta emot varan.

 

IV.12. Säljaren registrerar det enskilda köpeavtalet i form av elektroniska uppgifter i sin databas, som blir tillgängligt även för Köparen i webkontoret, under menyn „Tidigare beställningar“.

 

IV.13. Det enskilda köpeavtalet –och AAV som utgör en integrerad del därav – omfattar samtliga avtalsvillkor mellan Säljaren och Köparen (integrationsklausul).

 

IV.14. Om delar av det Enskilda köpeavtalet blir ogiltiga, kommer hela avtalet att förlora dess giltighet endast om parterna med hänsyn till det ändrade innehållet inte skulle ha ingått avtalet.

 

V. Köpeskilling och betalning

 

Produktpris, leveransavgift och förpackningskostnader

 

V.1. Leveranskostnader ingår inte i produktpriset, men anses som en del av köpeskillingen. Därför ska de betalas tillsammans med produktpriset. Köparen ska betala leveranskostnaderna om produkten levereras med kurirtjänst eller tas emot på en sk. Pick Pack Punkt. Undantag är om inom ramen för enskilt köpeavtal minst en produkt köps med gratis leverans, för i dessa fall tillkommer inga leveransavgifter på de samtidigt beställda varorna. Leveransavgiften omfattar även förpackningskostnaderna. De gällande leveransavgifterna finns publicerade bland „Frågor om leverans“ under menyn Vanliga frågor på TORTOLINES- hemsidan.

 

V.2. Säljaren visar alla delar som utgör köpeskillingen i bruttopris på hemsidan, och utfärdar en faktura i enlighet med detta och utifrån de av Köparen angivna faktureringsuppgifter.

 

Betalning av köpeskillingen

 

V.3. Betalning av köpeskillingen för de köpta produkterna kan endast ske på nedan angivna sätt, och Köparen, genom att slutföra beställningen, samtycker till att betalning med andra villkor inte är möjlig.

 

Förhandsbetalning via överföring

 

V.4. Vid förhandsbetalning via överföring överför Köparen köpeskillingen i förväg till Säljarens konto hos MAGNET Banken nummer 16200010-10047688.

 

V.5. Säljaren börjar leveransen av produkterna den dag då köpeskillingen till fullo krediteras före kl. 12:00 centraleuropeisk tid på Säljarens konto enligt artikel V.4.

 

V.6. Köparen noterar att eftersom det är omöjligt för Säljaren att påverka överföringstider, är Säljaren inte ansvarig för eventuella betalningsförseningar eller eventualförpliktelser.

 

Betalning med bankkort som har kortinnehavarens namn och kortnummer präglat på kortet

 

V.7. Om betalning sker med bankkort, kommer Köparen att hänvisas från „Kassan“ på användargränssnittet till PayPal-systemets säkra webbsida, varifrån den faktiska betalningen kan göras.

 

V.8. Efter en framgångsrik betalning kommer Köparen att hänvisas från den finansiella webbsidan tillbaka till användargränssnittet. I händelse av en misslyckad betalning kommer det att ske samma sak, och Köparen kan återigen försöka använda sitt bankkort för betalning eller välja ett annat betalningssätt.

 

V.9. Säljarens finansinstitut kan endast acceptera följande bankkort vid betalning av köpeskillingen:

 

MasterCard;

MasterCard Electronic;

Maestro;

Visa;

Visa Electron.

 

Efterkravsbetalning

 

V.10. Om betalning sker med efterkrav, åtar sig Köparen att betala hela köpeskillingen vid leverans av produkten (produkter), när den (de)tas emot. Betalningen sker kontant till kuriren. Beloppet räknas ut exakt och meddelas under beställningen.

 

Sofort – betalning via förhandsöverföring

 

V.11. Sofort – vid förhandsöverföring hänvisas Köparen från „Kassan“ i användargränssnittet till Sofort Bankings säkra webbsida varifrån den faktiska betalningen sker.

 

V.12. Efter en framgångsrik betalning kommer Köparen att hänvisas från den finansiella webbsidan tillbaka till användargränssnittet. I händelse av misslyckad betalning kommer det att ske samma sak, och Köparen kan återigen försöka använda Sofortsystemet eller välja ett annat betalningssätt.

 

V.13. Endast kunder till nedanstående banker kan betala köpeskillingen via Sofortsystemet:

 

AXA Bank;

 

BUDAPEST Bank;

 

CIB Bank;

 

Citibank;

 

ERSTE Bank;

 

FHB Bank;

 

K&H Bank;

 

MKB Bank;

 

Oberbank;

 

OTP Bank;

 

Raiffeisen Bank;

 

Sberbank;

 

UniCredit Bank.

 

Betalning via OTPay mobilapp

V.14. Om betalning sker via OTPay mobil betalningstransaktion ska Köparen på användargränssnittet ange numret till den telefon som kör appen OTPay och sedan godkänna betalningen med hjälp av sin telefon.

 

V.15. Telefonappen informerar Köparen om lyckad betalning. I händelse av misslyckad betalning kommer det att ske samma sak, och Köparen kan försöka att betala med hjälp av telefonappen på nytt eller välja ett annat betalningssätt.

 

V.16. OTPay mobiltelefonappen accepterar följande korttyper:

 

Visa;

 

Electron;

 

MasterCard;

 

Maestro;

 

American Express.

 

 

 

 

  1. Leverans, mottagning av produkter och handläggning av klagomål

VI.1. Köpta varor levereras med kurirtjänst eller hämtas upp vid Pick Pack Punkter. Gällande regler om leveranstider och andra villkor samt kontaktuppgifterna till kurirtjänsten och Pick Pack Punkterna finns på den på TORTOLINES-hemsidan publicerade Lista på Leverans- och Stamkundsvillkor. VI.2. Vid leverans med kurirtjänst kan Köparen välja betalningssätt (se ovan), men vid upphämtning vid Pick Pack Punkter kan betalning ske endast via förhandsöverföring eller med bankkort.

VI.3. Kurirtjänsten, i egenskap av speditör, infomerar Köparen utan dröjsmål när produkten kommit fram. Från den tid då meddelandet skickats, är det Köparen som har rätt att förfoga över paketet. Kuriren levererar paketen vanligtvis på arbetsdagar mellan kl: 8:00 och 17:00 till den adress som angetts vid köpet, eftersom denna grundläggande tjänst omfattas av fraktavgiften som utgör en del av köpeskillingen. Köparen har naturligtvis rätt att komma överens om villkoren för leverans under en kortare tidsintervall (till exempel på förmiddag). För denna tjänst kan speditören lägga på en extra avgift som ska betalas till kuriren vid mottagandet av produkten.

VI.4. Om produkten hämtas upp vid en Pick Pack Punkt kommer Säljaren att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som angetts vid produktbeställningen när Köparens varupaket skickats ut från lagret till det i förväg utvalda mottagningsstället (affären).

VI.5. Alla skador som uppstår till följd av att delgivning av varupaket är försenad på grund av Köparens fel (till exempel felaktig information om leveransuppgifter) eller brott mot förutbarhetsklausulen (6:142. § i ungerska civillagen [Ptk]), eller om leveransen inte kan genomföras, (merkostnader eller andra nackdelar) kommer utan undantag att belasta Köparen. Säljaren har inget som helst ansvar för dessa skador gentemot Köparen eller en tredje part.

VI.6. Köparen är skyldig att på den plats där paketet tas emot kontrollera dess innehåll avseende produkternas mängd och kvalitet. Om varorna levererats enligt avtalalet ska köparen underteckna fraktsedeln (mottagningsbeviset). Till dess att motsatsen bevisas intygar den vederbörligt utställda fraktsedeln (mottagningsbeviset) att vid tidpunkten för mottagandet var paketet och paketeringen oskadade och innehållet var fullständigt.

VI.7. Vid felaktig leverans är Köparen skyldig att genom att använda någon av adresserna bland kontaktuppgifterna som anges under menyn Kontakt på TORTOLINES-hemsidan omedelbart meddela Säljaren om felet (bristfälligheten). Som felaktig leverans räknas till exempel om förpackningen är skadad och ett skadebesiktningsprotokoll som fastställer skadan inte bifogats, eller om förpackningen inte innehåller den av Köparen köpta produkten. Köparen är skyldig att betala ersättning för skador som uppstår till följd av försenad skadeanmälan och mottagande av felaktig (bristfällig ) produkt (merkostnader och andra nackdelar).

VI.8. Skaderisken avseende den sålda produkten går över från Säljare till Köpare när Köparen fysiskt tar produkten i besittning.

VI.9. Om ett missnöje avseende produkterna eller tjänsten uppstår från Köparens sida, kan Köparen skicka ett klagomål till en av kontaktuppgifterna som finns publicerad på TORTOLINES-hemsidan eller till Säljarens säte. Säljaren utreder klagomålen i tur och ordning, men senast inom 30 (trettio) dagar, och meddelar Köparen om utredningens resultat på samma sätt som klagomålet sänts in. Om klagomålet avslås, kan Köparen vända sig till tillsynsmyndigheterna (till exempel: notarius publicus, Konsumentskyddsmyndigheten vid Regeringskansliet) eller domstolen.

 

VII. Ändring av AAV, upphörande av det enskilda köpeavtalet och förbud i samband med frånträdande från avtalet.

VII.1. Säljaren – särskilt, men inte uteslutande i syfte att skydda sina och sina affärspartners intressen– är berättigad att ensidigt ändra AAV.

VII.2. Säljaren kommer att meddela Köparen och sina blivande affärspartners om den ovannämnda rättigheten ska utövas samt om de nya klausulerna minst 8 (åtta) dagar före ikraftträdandet av de nya AAV. Detta kommer att ske i ett särskilt meddelande som kommer att publiceras bland fotnoterna på TORTOLINES-webbsidan.

VII.3. Det enskilda köpeavtalet är verkställt när säljartjänsten är levererad och köpeskillingen är avtalsmässigt betalad.

VII.4. De Avtalsslutande Parterna kan säga upp avtalet avseende framtiden med gemensam överenskommelse. I detta fall är Parterna inte skyldiga att leverera fler tjänster men är skyldiga att redan före uppsägningen av avtalet redovisa de levererade tjänsterna.

VII.5. Köparen kan frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 (fjorton)kalenderdagar räknat från att varupaketet tagits emot. Frånträdandet, innehållande även Köparens kontonummer, ska skickas till Säljarens säte i form av rekommenderad försändelse senast den dag då tidsfristen löper ut. Till yttrandet om frånträdandet ska den köpta varan samt originalkopian på fakturan om försäljningen bifogas. När det vederbörligen formulerade frånträdandet och dess bilagor delgetts Säljaren (när den förmodade delgivningen förverkligats) upphör det enskilda köpeavtalet, men delgivningen innebär inte i andra avseenden ett rättsligt gällande meddelande.

VII.6. Kostnader som uppstår i samband med returnering av varan på grund av frånträdandet från avtalet betalas av Köparen. Dessutom ska Köparen betala för de skador som uppstår i samband med varans returnering till följd av felaktigt emballage.

VII.7. Säljaren är skyldig att inom 30 (trettio) dagar räknat från delgivningen av det frånträdande yttrandet till Köparen återbetala köpeskillingen – minus eventuella återbetalningskostnader –, men kan även begära att Köparen ersätter Säljaren för skador som uppkommit till följd av ej ändamålsenlig användning.

VII.8. Köparen har inte rätt att frånträda avtalet enligt artikel VII.5, om den köpta varan på grund av dess natur inte kan returneras. De Avtalsslutande Parterna är överens om att detta gäller de varor vars konsistens, mängd, vikt, volym eller på annat sätt uttryckta nettomängd är mindre än 30 (trettio) procent av den ursprungliga varans nettokvalitet och mängd och är bifogade till det frånträdande yttrandet. Dessutom kan varan ej returneras om dess ursprung inte kan definieras på grund av att konsistensen försämrats eller förpackningen skadats.

 

VII.9. Köparen kan inte heller frånträda avtalet med hänvisning till förlorat intresse

 

om Säljaren på grund av berättigade skäl vägrat att leverera tjänsten [punkt IV.10.];

 

på grund av försenad överföring [punkt V.6.], eller på grund av han/hon valt ett olämpligt betalningssätt eller använt ett olämpligt verktyg;

 

om Köparen lämnat in produktbeställningen mindre än 4 (fyra) dagar före en nationell eller religiös helgdags första dag , och uttryckligen ville få tillgång till Säljarens vara i samband med helgen [punkt VI.1.].

 

VII.10. Frånträdande från ett enskilt köpeavtal om produkter i en varugrupp eller i en sk. ‘3 + 1 kampanj’ gäller alla produkter i varugruppen eller kampanjen tillsammans och enhetligt. Om någon av förutsättningar som beskrivs i punkt VII.8 föreligger avseende någon av produkterna i en varugrupp eller som ingår i en 3 + 1 kampanj kan Köparen inte utöva sin rätt att frånträda avtalet avseende varken varugruppen (prisnedsatta varugruppen) eller de enskilda produkterna. Denna punkts bestämmelser ska även tillämpas på samtliga presenter som Säljaren skickar till Köparen om dessa presenter kan köpas på TORTOLINES-hemsidan.

VIII. Slutbestämmelser

VIII.1. Köparen noterar att i enlighet med artikel 29. § punkt e) i Regeringsdekret 45/2014. (II. 26.) (i fortsättningen kallad Kr.) är han/hon inte berättigad att frånträda avtalet enligt artikel 20 avseende snack-produkter. Trots detta garanteras Köparen rätt att frånträda avtalet enligt punkt VII.5.

VIII.2. Angående skyddet av hos leverantören lagrade uppgifter informeras Köparen om att de nödvändiga skyddsåtgärderna avseende servern har vidtagits, och att dessa åtgärder uppdateras kontinuerligt under driftperioden genom användning av relevanta krypteringsalgorytmer för att skydda Köparens uppgifter.

 

VIII.3. Köparen kan initiera kontakt med Säljarens kundtjänst i form av telefonsamtal eller korrespondens (per mejl eller vanlig post). Kundtjänstens kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer) anges på Säljarens webbsida. Säljaren åtar sig att utöver de vanliga kontaktuppgifterna inrätta ett för alla tillgängligt gränssnitt på webbsidan för online korrespondens och handläggning av ärenden. Säljaren kommer att utreda de inkomna klagomålen inom tre arbetsdagar, och samtidigt som Säljaren uppfyller sina lagstadgade skyldigheter att tillhandahålla information kommer Köparen att meddelas resultaten.

 

VIII.4. Köparen kan inleda ett förfarande hos den behöriga förlikningsnämnden vid yrkeskammaren i sin bosättningsort för att med fredliga medel lösa alla tvister om produktkvalitet, -säkerhet och tillämpning av regler om produktansvar samt tvister om ingående- och tillämpning av avtalet. Förlikningsnämndens territoriella behörighet anpassas till handels- och industriella fölikningsnämnders territoriella behörighet (2008 års lag XLII. 20.§ stycke (5) ).

 

Adressen till Förlikningsnämnden i länet Pest är: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonnummer: +36-1-269-0703. Postadress: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Dess webbsida kan nås på följande internetadress: panaszrendezes.hu.

 

VIII.5. Användning av TORTOLINES-hemsidan kräver inga speciella hårdvaror, den kan nås med hjälp av följande operationssystem: Windows XP eller senare version, Linux, OS X, iOS, Android eller Windows Phone operationssystem, eller Internet Explorer (9 eller senare version), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Safari webbläsare.