Impresszum

Spiller Fruit Limited

Magyarországi Fióktelepe

Klauzál utca. 9.

Budapest 1046, Hungary

Tel: +36-20-291-2078

E-mail: info@spillerfruit.com

Adószám: 25276543-2-41

Cégjegyékszám: 01-17-000911

 

Spiller Fruit Limited

26. Enterprise Centre

Park West Business Park

Dublin 12. Ireland

Tel: +353-19-010160

E-mail: info@spillerfruit.com

Adószám: IE3343623HH

Cégjegyzékszám: 558452

 

 

 

 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog:

A Spiller Fruit Limited (továbbiakban: Spiller Fruit Ltd.) az álta létrehozott TORTOLINES internetes honlapját tájékoztatás és kapcsolatépítés céljából hozta létre és üzemelteti. A honlap szerzői jogi védelem alatt áll, az azzal kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlása a Spiller Fruit Ltd. kizárólagos joga. A honlap üzleti célú felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Spiller Fruit Ltd. előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A Spiller Fruit Ltd., amennyiben a honlap látogatója jelen szabályokat elfogadja, és azoknak aláveti magát, előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap természetes személy látogatója a honlap oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Az engedély nem terjed ki arra, hogy a honlap látogatója az oldalakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a honlap egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

 

Felhasználási engedély:

A honlapon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja kizárólagos európai használati jogot ruház a dublini székhelyű Spiller Fruit Ltd. részére. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

Változtatás joga:

A Spiller Fruit Ltd. fenntartja magának annak jogát, hogy a honlapon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. A Spiller Fruit Ltd. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlapon elérhető információ napra kész legyen. A Spiller Fruit Ltd. nem vállalja a felelősséget a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, a Spiller Fruit Ltd.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

 

Információk gyűjtése és felhasználása:

A Spiller Fuit Ltd. csak abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait, ha a honlap látogatója megadta azokat. Az Spiller Fruit Ltd. jogosult az önként megadott adatok felhasználására, szem előtt tartva az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. A Spiller Fruit Ltd.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Tekintettel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről. Amennyiben a honlap látogatója adatait – elsősorban e-mail címét – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy a Spiller Fruit Ltd., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet vele. Az adat tulajdonosa az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Spiller Fruit Ltd. marketing osztályától kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

 

Linkek:

A Spiller Fruit Ltd. nem felelős olyan külső honlapok tartalmáért, amelyek a Spiller Fruit Ltd. honlapjáról link-en keresztül elérhetők. A Spiller Fruit Ltd. nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

 

Biztonság:

A Spiller Fruit Ltd. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy ügyfelei személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való, a vállalaton belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A jelen jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak a Spiller Fruit Ltd. TORTOLINES honlapjára vonatkozik.

 

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Spiller Fruit Ltd. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt a Spiller Fruit Ltd. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A Spiller Fruit Ltd. a jelen honlap használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre az Európai (Írországi és Magyarországi) jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.